Detti e proverbi
Home Curriculum Altri interessi Le mie idee Pubblicazioni Preferiti Download Visitatori Siracusa Detti e proverbi Gli Armonici di Aretusa MySpace

Home
Curriculum
Altri interessi
Le mie idee
Pubblicazioni
Preferiti
Download
Visitatori
Siracusa
Detti e proverbi
Gli Armonici di Aretusa

MySpace

Scrivetemi

Edumus Topsites

La comunità italiana per l'educazione musicale.

Lezioni di musica? Clicca qui!

 

Visita il mio spazio  su MySpace www.myspace.com/giuseppetiralongo

Detti e proverbi siciliani

di Siracusa e dintorni

(sono graditi i suggerimenti)

 

bullet

Amicu e vadditi.

bullet

Cu' nasci tunnu nun po' moriri quattratu.

bullet

Megghiu campari 'n gnornu di liuni ca cent'anni di pecura.

bullet

Viziu e natura finu a morti rura.

bullet

Amicu ca mi cunti li to' vai
tu mi tincisti e iù t'anniricai!

bullet

Dimmi cu' sugnu e nun mi diri cu' era.

bullet

L'omu vili ha li pinseri abbasci,
e l'omu vili allura si canusci,
è comu 'n vavaluci quannu pasci
ca ni la so stissa muddura s'addummisci.

bullet

Iaddina ca camina torna ca vozza china.

bullet

Bon tempu e malu tempu nun dura tuttu'n tempu.

bullet

Pigghia terra ri lu to' munnizzaru e se nun la po' aviri accattila.

bullet

Cu' beni mi voli 'n casa mi veni.

bullet

I ferri fanu u mastru.

bullet

Cu' cancia a vecchia p'a nova peggiu trova.

bullet

Cantila soggira e sentatilla nora.

bullet

L'omu gilusu mori curnutu.

bullet

U immiruti ieva e bbineva e lu so' immu nun si lu vireva.

bullet

Caliti iuncu ca passa la china.

bullet

Quannu tira u ventu fatti canna!

bullet

Cu' tardu arriva mali alloggia.

bullet

Porta rispettu o cani pi segnu ro patruni.

bullet

Cu' nun senti a prima vuci vuo' diri ca u riscussu nun ci piaci.

bullet

Cu' di spiranza campa dispiratu mori.

bullet

Tu ca nun tessi e nun canni
ri unni ti veni ssu ghiommuru ranni?

bullet

O rubbeca o futteca o prucissioni lonca.

bullet

Vucca ca nun parra si chiama cucuzza.

bullet

Loncu e chinu i ventu.

bullet

U vinu bonu sta 'nta utti nica.

bullet

U panaru sutta l'acqua se nun si inchi si vagna.

bullet

Iri all'acqua senza u sicchiu.

bullet

Fari sciri u suli ro puzzu.

bullet

Cu' si vinni i tavuli e cu' si vinni i trispita.

bullet

Acqua lurda fa dinari.

bullet

Cu' si vardò si sarvò.

bullet

Quannu a iatta nun potti arrivari a saimi ci rissi ca era rancita.

bullet

Vuo' stari bbonu? Lamentiti!

bullet

Cu' sparti iavi a megghiu parti.

bullet

Cu' di sceccu fa'n cavaddu u primu cauciu è so.

bullet

Cu' si pigghia pena ra carni i l'autri, chidda so sa manciunu i cani.

bullet

O caru currici e o cchiù picca pensici.

bullet

Ogni lignu javi u so fumu.

bullet

Megghiu testa i sirpenti ca cura i liuni!

bullet

Quannu u riavulu accarizza voli l'amma.

bullet

Facci torta vintura ritta.

bullet

Sceccu potta e sceccu mancia.

bullet

Cu' ti sapi ti rapi.

bullet

'N patri campa centu figghi e centu figghi nun s'a firunu a campari a 'n patri.

bullet

U saziu nun criri o riunu.

bullet

A jaddina fa l'ovu e o jaddu ci abbrusca u culu.

bullet

'Nta corda ruppa ruppa ci va 'nto menzu cu nun ci curpa.

bullet

A casa capi quantu voli u patruni.

bullet

Tant'a quartara va all'acqua fina ca si rumpi o si ciacca.

bullet

Cu' arriva prima macina u mulinu.

bullet

Dissi lu puddicinu 'ntra la nassa:
"Unni maggiuri c'è minuri cessa".

bullet

Cu' javi sordi a muzzittinu si fa Pasqua, Natali e San Martinu.

bullet

Cent'anni r'amuri e 'n ura ri sdegnu.

bullet

Quantu vali a inchitura nun vali la fattura.

bullet

Cu' s'a senti s'a sona.

bullet

U pisci feti r'a testa.

bullet

U lupu r'a mala cuscenza comu opera pensa.

bullet

U jabbu arriva, ma a jastima no.

bullet

Triulu 'mpara a chianciri.

bullet

A me casa mi strinci e mi vasa.

bullet

Sarba a pezza pi quannu veni u purtusu.

bullet

Pensa la cosa prima ca la fai,
ca la cosa pinsata è bella assai.

bullet

Pani ruru e cuteddu ca nun tagghia.

bullet

Ogni'n 'mpirimentu è giuvamentu.

bullet

Niuru cu jè mortu 'nto cori i 'n autru.

bullet

A Riggina appi bisognu d'a vicina.

bullet

Cu' zappa la so vigna:
cu' megghiu a zappa megghiu 'a vignigna.

bullet

Cu' zappa vivi acqua e cu' futti vivi vutti.

bullet

Cu' pratica 'o zoppu all'annu zuppia.

bullet

Cu' paja avanti mancia pisci fitenti.

bullet

Na tavula nun si nni mettunu giuvini beddi, ma pani e cuteddi.

bullet

Cu' rici a virità mori 'mpisu.

bullet

Chiddu ca nun s'ha fattu ni merculi e ghioviri
nun si pò fari 'ntra venniri e sabutu.

bullet

O jornu nun ni vogghiu e a sira sfardu l'ogghiu.

bullet

Genti rintra testimoni fora.

bullet

Joca cu' to patri e cuntiti i carti.

bullet

I soddi ro spizzicuni si mancia u sciampagnuni.

bullet

Quannu amuri c'è trova locu.

bullet

Vucca amara feli jetta.

bullet

Megghiu tintu e rispittatu ca fissa e minchiuni.